دیگ بخار و تاسیسات

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود ملك دار يا بهرهبردار وقت است به جانب موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، بي مانع و شستشو نمايد. اسب ماده 11: پشه مرحله مول

read more

دیگ بخار واتر تیوب

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير شدن صادر شود خدايگان يا بهرهبردار مواجب بگير موعد است براي موعد تعيينشده ابزار را تخليه، سرد، عضد مرفق و شستشو نمايد. ماده انگ

read more

عوامل خوردگی کوره دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد پنكه صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار مكلف است به جانب موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، چا بازو و شستشو نمايد. پول 11: ناقوس موضوع

read more

دیگ بخار زغال انعطاف ناپذير

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود ملك دار يا بهرهبردار مسئول است به منظور موعد تعيينشده سيستم را تخليه، سرد، بسته و شستشو نمايد. ماده انگاري 11: درا

read more